Tanzanian Habanero
Capsicum: Chinense
Origin: Africa
SHU:  300,000
Category: 4 (Very Hot)
HPHQ Dossier - Habanero, Tanzanian
Dossiers Coming Soon

-->